ONZE METHODEN

DE 4 FASEN

NjordIC is een wereldwijd opererend adviesbureau. NjordIC is gespecialiseerd in explosieven gerelateerde vraagstukken in het maritieme domein. Wij voegen waarde toe aan de projecten van onze klanten door de risico’s voortvloeiend uit de aanwezigheid van explosieven op een pragmatische, maar veilige manier te managen. 

De beheersing van projecten op het gebied van explosieven opsporing is vaak beperkt. Vaak worden kosten en planning overschreden doordat zich gedurende het project onverwachte omstandigheden voordoen. Vanuit het oogpunt van projectbeheersing hanteert NjordIC een gefaseerde aanpak. Deze aanpak is erop gericht de onzekerheden in iedere volgende projectfase te reduceren. Hierdoor ontstaat een beheersbaar proces.

De projectbeheersing NjordIC bestaat uit de volgende fasen:

  • Historisch vooronderzoek
  • Projectgebonden risicoanalyse
  • Begeleiden explosieven opsporing
  • ALARP certificering

1. HISTORIsch vooronderzoek

“Bezint eer ge begint”. Diepgaand en gedetailleerd historisch onderzoek is onmisbaar als basis voor elk succesvol project. Een goed onderzoek geeft antwoord op de vraag of, en zo ja, welke explosieven in het onderzoeksgebied kunnen zijn achtergebleven. 

Deze vraag wordt beantwoord door informatie te verzamelen uit o.a. archieven, literatuur, databases en open bronnen en samenwerking met lokale experts. De te raadplegen bronnen worden bepaald op basis van de ligging van het onderzoeksgebied en de mogelijk relevante gewapende conflicten die er hebben plaatsgevonden.

Op basis van raadpleging en evaluatie van de historische informatie wordt eerst bepaald of er gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waardoor explosieven in de zeebodem kunnen zijn achtergebleven. Hierbij kan gedacht worden aan het leggen van mijnenvelden, luchtaanvallen op schepen, militaire oefeningen en dumping van munitie. Als er geen aanwijzingen voor dergelijke handelingen worden gevonden worden de resultaten gerapporteerd en zijn vervolgstappen niet nodig. Het project kan in dit geval zonder op explosieven gerichte mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. 

Worden er wel aanwijzingen gevonden voor gebeurtenissen waardoor explosieven kunnen zijn achtergebleven, dan wordt de verzamelde informatie diepgaand geanalyseerd. Hierbij wordt de waarschijnlijkheid van aanwezigheid voor de diverse soorten explosieven bepaald. Tenslotte worden de typen/kalibers van de explosieven die waarschijnlijk zijn achtergebleven, gedetailleerd beschreven. Dit is onmisbare informatie voor de volgende fase.

2. uxo risk assessment

Als explosieven kunnen zijn achtergebleven worden de hiermee gepaard gaande risico’s beoordeeld. Hierbij wordt eerst de kans dat een detonatie zich voordoet vastgesteld. Deze kans is afhankelijk van de soort explosieven, de geplaatste typen ontstekers en de geplande ingrepen in de zeebodem (aanbrengen funderingen, leggen van kabels, etc.). Vervolgens worden de gevolgen van een detonatie gekwantificeerd. De gevolgen van een detonatie zijn onder andere afhankelijk van de hoeveelheid springstof, de waterdiepte en het soort schip. 

Voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van de explosieven gerelateerde risico’s wordt een semi kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd. Dit wordt door NjordIC beschouwd als “best practice” in onze industrie en dan met name in de offshore-industrie. 

Voor alle risico’s met een gemiddelde of hoge risicoscore wordt vervolgens een strategie uitgewerkt om de risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen. Hiertoe wordt allereerst het zoekdoel vastgesteld. Dit is het kleinste explosief dat een ontoelaatbaar risico vormt. Bij het uitwerken van de strategie wordt ook rekening gehouden met de plaatselijke omstandigheden, zoals morfologische processen, wind, golven, stroming, etc. De plaatselijke omstandigheden kunnen namelijk invloed hebben op de diepte waarop explosieven zich in de zeebodem kunnen bevinden en de kans dat explosieven zich over de zeebodem verplaatsen. 

De strategie voor het beheersen van explosieven gerelateerde risico’s bestaat over het algemeen uit:

  1. Detectie
  2. Ontwijken van verdachte objecten (mogelijke explosieven)
  3. Identificeren van verdachte objecten die niet kunnen worden ontweken
  4. Verwijderen van daadwerkelijke explosieven.

NjordIC streeft altijd naar de meest pragmatische oplossing voor het beperken van explosieven gerelateerde risico’s. NjordIC is goed op de hoogte van de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden van de op de markt beschikbare systemen. Wij geven onze klanten een eerlijk advies en maken ook duidelijk welke risico’s niet verder gemitigeerd kunnen worden met de beschikbare middelen. 

3. Explosieven opsporingsacties

Vanwege het specialistische karakter van het werk ontbreekt bij klanten vaak de expertise om het resultaat van de projectgebonden risicoanalyse te vertalen in aanbestedingsdocumenten. Als termen en definities verkeerd worde gebruikt is dit een groot risico voor de projectbeheerding. NjordIC ondersteunt klanten daarom bij het samenstellen van de technische aanbestedingsdocumentatie. Ook kan NjordIC een budgetraming leveren en de aanbiedingen van de inschrijvers namens de klant mede beoordelen. 

Nadat de klant een keuze heeft gemaakt voor een van de inschrijvers en de opdracht heeft gegund levert NjordIC ondersteuning bij het reviewen en accorderen van de projectdocumentatie die door de aannemer wordt opgesteld. Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat de in de projectgebonden risicoanalyse beschreven strategie voor het beheersen van de risico’s goed is ingebed in de projectdocumentatie. NjordIC levert de projectmanagementdocumentatie voor het project, inclusief projectuitvoeringsplan, V&G-plan, kwaliteitsborging/kwaliteitscontroleplan. Hierdoor borgen wij dat de projectdocumentatie aansluit op de resultaten van het vooronderzoek en de projectgebonden risicoanalyse en dat aan alle wettelijke vereisten en klanteisen wordt voldaan. 

Ook de stakeholders worden in dit stadium betrokken. Hierbij worden alle lokale belanghebbenden en EOD-autoriteiten betrokken. Zo wordt een soepele uitvoering van de opsporing en ruiming van aangetroffen explosieven gewaarborgd. 

NjordIC kan haar klanten vervolgens ontzorgen door de gehele uitvoering van de opsporing te managen en te coördineren. NjordIC verzorgt in dit geval onder andere de afstemming met de stakeholders, het toezicht, de kwaliteitscontrole, de evaluatie van de detectiedata, het vaststellen van de objectenlijst, uiteindelijk resulterend in een ‘vrijgave’ certificaat (ook wel ALARP-certificaat genoemd). Doordat NjordIC onafhankelijk is kunnen wij deze rol zowel voor opdrachtgevers als offshore aannemers vervullen.

4. alarp certificering

Het eindproduct van iedere opsporingsactie is een ‘vrijgave’ certificaat, bestaande uit een rapport met bijbehorende kaart. Op de kaart staat het gebied dat vrij is van explosieven die voldoen aan het zoekdoel duidelijk weergegeven. Ook gebieden die niet konden worden vrijgegeven en eventuele veiligheidsafstanden staan op de kaart. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in de buurt van bestaande kabels en leidingen. Binnen het vrijgegeven gebied kunnen de voorgenomen werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. In het rapport worden de uitgangspunten van het project – zoals beschreven in de projectgebonden risicoanalyse – gespiegeld aan het resultaat van de opsporing. De geldigheid van het certificaat wordt gebaseerd op de eventuele migratie van explosieven.